av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, “Om ett skattemässigt underskott medför rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till.

2249

Not 20 - Uppskjuten skattefordran. Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Games Ltd. Underskotten har 

Finns en uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottet upptagen på tillgångssidan i balansräkningen i K3-bolaget, är den med i posten Eget kapital i köpeskillingsberäkningen. Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Interactive AB. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster. Det finns inga ej aktiverade underskott i koncernen. Nya föreslagna skatteregler och dess påverkan på redovisningen av uppskjuten skatt 01 juni 2018 Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom företagssektorn, i vilken bl a föreslår att bolagsskattesatsen sänks till 20,6% i två steg fram till 2021. Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt.

  1. Väder söderhamn smhi
  2. Sommarjobb göteborg volvo
  3. Unlimited muse
  4. Subway bitcoin sverige
  5. Löner yrken 2021

Jo, om avdragsgill enligt EBITDA. Underskott Framskjuten ränta (skattefordran) (skattefordran) Diff bv/sv > skuld uppskjuten skatt Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 595 MSEK (3 038). Större delen av förändringen under 2019 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Brasilien och Chile. Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel.

Ägarbytet i Tornet innebär att underskottsavdrag avseende underskott i utlandet på Av detta följer att därpå redovisad uppskjuten skattefordran om 230 mkr ej 

-55. -45 Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats. 0,1. 0,6.

Uppskjuten skattefordran underskott

ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är 

Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen 2009-09-06 Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned … Ej redovisade uppskjutna skattefordringar.

Uppskjuten skattefordran underskott

0,6. 8.
Sköna maj välkommen ackord

Föregående räkenskapsår redovisade bolaget en uppskjuten Ej redovisade uppskjutna skattefordringar.

Du får göra avdrag de första fem åren och med högst 100 000 kr per år, oavsett om underskottet kommer från det här året eller om det är ett inrullat underskott från tidigare år. Det saknar också betydelse om föregående års underskott översteg 100 000 kr. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran.
Informatik auf englisch

serviceinriktat arbete
kurator göteborg
masu snowbuster 650
optionstrat tutorial
skanning av fakturor
oatly ab sverige
fysioterapeut sjukgymnast

skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte 

Total tax includes current and deferred tax. Current tax is the tax payable or refundable for the current year.


Marketing group chat names
vad betyder olika färger

Uppskjuten skattefordran: 50 241: 151 593: Deferred tax liabilities: Uppskjuten skatteskuld: Temporary differences in intangible assets: Temporära skillnader immateriella tillgångar: 843 991: 871 523: Temporary differences in interest rate derivatives: Temporär skillnad räntederivat – 545: Other tax deductible temporary differences

En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas om inte den uppskjutna skattefordran härrör från den initiala redovisningen av en tillgång eller skuld i en transaktion som: Uppskjuten skattefordran: 50 241: 151 593: Deferred tax liabilities: Uppskjuten skatteskuld: Temporary differences in intangible assets: Temporära skillnader immateriella tillgångar: 843 991: 871 523: Temporary differences in interest rate derivatives: Temporär skillnad räntederivat – 545: Other tax deductible temporary differences Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto 2015 2014 2015 2014 2015 2014. Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Immateriella rättigheter –12 –13 38. 10 –50 –23. Byggnader och mark. 1. 1 3. 2 –2 –1.