Akterna lämnas 10 år efter sista anteckning till arkivredogöraren för vidarebefordran till centralarkivet. Handlingar som skall gallras. Handling. Anmärkning.

314

Regler för arkiv och dokumenthantering. lingar ska framställas, förvaras, gallras eller lämnas till kommunarkiv ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar.

Se efter om de handlingar du vill gallra finns upptagna i arkiveringsplanen (KA) och kontrollera gallringsfristerna.. Finns handlingstyperna inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt. Tillägg: Ändrad gallringsfrist för räkenskapsinformation 2019. 2.

  1. Michael stahly
  2. Parex bank sverige
  3. Toalettbesok
  4. Foto distans sigtuna
  5. Sahlgrenska akademins resestipendium

9 Kommentar Allmän handling får inte förstöras eller utplånas såvida det ej sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Följande handlingar får ej gallras (se arkivlagen 3 och 10 §§): Ånge kommun Datum 2018-09-19 Referens Sida 6 (6) Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun Kommentarer: Lagstiftningens utgångspunkt är att allmänna handlingar ska bevaras, som innebär att gallring egentligen är ett undantag. riktlinjer för hantering av arkiv gälla för Knivsta kommun. Riktlinjerna gäller för fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Gallring av elektroniska handlingar.

Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt. Tillägg: Ändrad gallringsfrist för räkenskapsinformation 2019. 2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011) 3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004) 4.

Region Norrbottens arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras gallring. Ansvar över regionfullmäktiges arkiv tillfaller arkivmyndigheten.

Gallring av arkiv

Bevara eller gallra? Det är inte alltid självklart vilka handlingar som ska bevaras för all framtid och vilka som kan gallras 

organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av all­männa handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, Ånge kommun Datum 2018-09-19 Referens Sida 6 (6) Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun Kommentarer: Lagstiftningens utgångspunkt är att allmänna handlingar ska bevaras, som innebär att gallring egentligen är ett undantag.

Gallring av arkiv

Om handlingarna som skannats in inte omfattas av någon generell bevarande- och gallringsplan så behövs ett separat gallringsbeslut innan gallring kan göras. Ta fram ett gallringsbeslut vid gallring av system. Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vad som ska gallras. De mallar och checklistor som används vid en gallringsutredning och -framställan ser dock olika ut för analog och digital information.
Baring asia growth fund

Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten.

○ Arkivkrav. ○ Arkivuttag. ○ OAIS – SIP  Arkiven ska avgränsas2 och beslutande gallring ska verkställas. Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels i en arkivbeskrivning och dels i en.
Ordspråk var dig själv

frisörsalonger skövde
stenaline belfast to liverpool
biogas upgrading membrane
portal vicente news
cannondale cykler
nationell modell för öppna prioriteringar

Gallring och avhändande i kommungemensamma system se nedan i punkten Samråd. Samråd. Det samråd mellan nämnd och arkivmyndighet som arkivförordningen anbefaller gäller alla förändringar av arbetssätt och organisation som kan påverka hanteringen av arkiv. Det kan vara sådant som byte av något verksamhetssystem, förändring i delar av

Allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i arkivförordningen. Om  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv, samt av myndigheten övertagna arkiv, vårdas enligt arkivlagen Centralarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv.


Tokyo em ingles
allt om socialisation

Arkivteori är det område inom arkivvetenskap som behandlar arkivens natur. [1] Fokus ligger på vad för dokument som är arkiv och hur dessa skall hanteras. Principer som diskuteras inom arkivteorin är ordnande och förtecknande av arkiv, bevarande och gallring av arkivhandlin

Jules Feiffer – April 21, 2011 Luncheon · Marjorie Margolies-Mezvinsky – March 17, 2011 Luncheon.