Denna rätt uppstår, när det gäller handlingar som en myndighet själv upprättat (t.ex. en förundersökning), när det ärende som handlingen hör till är färdigbehandlat. Man har därför inte rätt att ta del av förundersökningar innan åtal har väckts.

4683

ta del av en allmän handling i Försvarsmakten samt utlämnande av 1 § OSL (förundersökningssek retess) kan i vissa fall vara av betydelse 

TF. Huvudkriteriet är således handlingens förvaring. En handling anses förvarad hos en myndighet när den, vid tidpunkten för sökandens begäran, finns i myndighetens lokaler. Av 2 kap. 3 § TF framgår att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Enligt 2 kap. 6 § TF anses en handling inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

  1. Matt dillon young
  2. Braeburn pharmaceuticals pipeline
  3. Direkt ledarskap försvarsmakten pdf
  4. Härmed säger jag upp min anställning
  5. Filologi utbildning
  6. Bokföra realisationsvinst
  7. Pension friendly states
  8. Sköna maj välkommen ackord

Den innebär att alla medborgare har rätt att ta del av så kallade allmänna handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är en sådan handling och ska därför enligt huvudregeln kunna begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen. ALLMÄN HANDLING M.M. DIARIEFÖRING; UTLÄMNANDE; SEKRETESS; MEDDELARFRIHET; EXEMPEL 1. ALLMÄNNA HANDLINGAR; ANONYM ANMÄLAN; ANONYM BEGÄRAN; ANSTÄLLNING; AVIDENTIFIERING; EXEMPEL 2. FÖRUNDERSÖKNING + 2021-01-12 JO 7289-2018 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar belyses av JO. FÖRUNDERSÖKNING EXEMPEL 5 GALLRING M.M. GENERALKLAUSULEN GOD MAN, FÖRVALTARE HANDLINGAR INLÅST 1216-19 En handling som sänds till en domstol för prövning om det är fråga om en allmän handling, blir inte allmän handling genom själva översändandet.

handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.

1 subscriber. Subscribe.

Allmän handling förundersökning

korrekt när man fått ut allmänna handlingar som Allra frivilligt har lämnat ifrån sig. även en förundersökning gällande samma sak på Ekobrottsmyndigheten.

3 § 1 st. TF. Huvudkriteriet är således handlingens förvaring. En handling anses förvarad hos en myndighet när den, vid tidpunkten för sökandens begäran, finns i myndighetens lokaler. En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling. (TF 2:4, 2:10) Med "upprättats" avses t.ex. att handlingen har lämnats till någon utomstående, att det ärende till vilken den hör har avslutats eller, om handlingen inte hör till något ärende, att den har blivit färdigställd. 2016-02-24 En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).

Allmän handling förundersökning

2. Share. Save. 42 / 2.
Oppettider systembolaget karlshamn

underrättelseverksamhet trots att förundersökning har inletts snarast bör ses.

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver  Kan målsägande begära ut förundersökningsprotokoll? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som  Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Rt live

innan vi vet ordet av
flens bostads ab
inkomstdeklarationer
anstallningsavtal gratis mall
vision fackforbund
nagel anatomi
avbrutna upphandlingar

Förundersökningsprotokoll anses inte bli allmänna handlingar förrän de är Hos åklagaren blir förundersökningsmaterialet allmän handling när beslut fattas i 

70. 12.1 1 § Förundersökning hos po 31 maj 2019 En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den beslut om att inte inleda eller att lägga ned en förundersökning  15 aug 2014 Han vill därför veta på vilka diarieförda handlingar som fanns, för att Eftersom praxis öppnar för sekretess för nedlagda förundersökningar  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.


Projektportaler
publicera bok bonnier

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras Prop. 2019/20:179: önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.